Regulamin festiwalu

 • 1. Organizatorami imprezy są:
  – Dom Kultury w Powidzu
  – Towarzystwo Przyjaciół Powidza
  – Klub4Fun Straburzyński i Ptak Spółka Jawna

  2. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział w imprezie.

  3. Organizator może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie odbywa się impreza profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.

 • 4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

  5. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.

  6. Organizator może odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.

 • 7. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

  8. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, zwierząt, materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym oraz propagandowym, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.

  9. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.

  10. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 • 11. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

  12. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.

  13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

  14. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

 • 15. O wszelkich aktach wandalizmu, wykroczeniach i przestępstwach dokonanych przez uczestników imprezy informowane będą przez Organizatorów służby Policji.

  16.Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

  17. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.

  18. Niniejszy Regulamin jest dostępny: – w siedzibie Organizatora, – na stronie internetowej Festiwalu: www.jamfestiwal.pl